ระบบจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันอังคาร 28 มิถุนายน 2565
ออนไลน์(1)
กลับหน้า Login > สมัคร อาจารย์(สอน/นิเทศ)
 

สมัคร อาจารย์ (สอน/นิเทศ)


สอนที่ศูนย์*:

ชื่อผู้ใช้
อีเมล์*:
ยืนยันอีเมล์*:

ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประชาชน*: ใช้เป็นรหัสเริ่มต้น วันเกิด*: (วว/ดด/ปปปป รูปแบบ พ.ศ.)
ภาษาไทย คำนำหน้า*: ชื่อ*: นามสกุล*:
English Title*: First Name*: Last Name*:
ที่อยู่: จังหวัด:
อำเภอ/เขต: ตำบล/แขวง: รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์มือถือ*:

ข้อมูลการศึกษา (ระบุอย่างน้อย 1 ปริญญา)
1.* ปริญญา สาขา สถาบัน พ.ศ.
2. ปริญญา สาขา สถาบัน พ.ศ.
3. ปริญญา สาขา สถาบัน พ.ศ.
4. ปริญญา สาขา สถาบัน พ.ศ.
5. ปริญญา สาขา สถาบัน พ.ศ.
6. ปริญญา สาขา สถาบัน พ.ศ.
7. ปริญญา สาขา สถาบัน พ.ศ.
8. อื่นๆ (250 ตัวอักษร)

0 ตัวอักษร

ข้อมูลทั่วไป
สถานะอาจารย์*:
เป็นอาจารย์ในสังกัด มสด.*: ที่
ตำแหน่งวิชาการ/ในสาขาวิชา *:
ภาระการสอน (ช.ม./สัปดาห์/ภาคการศึกษา)*: มีอยู่แล้ว (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) มีในหลักสูตรนี้ ใส่เป็นตัวเลข ชั่วโมง ตั้งแต่ 0 - 99
ประสบการณ์ด้านการสอน (2,000 ตัวอักษร)*:

0 ตัวอักษร
ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตำรา *: ดูตัวอย่าง
หัวข้อ* ปี*
** ต้องการลบคลิกเลือกข้อมูลที่ใส่ไปแล้ว ยืนยันการลบ
ผลงานทางวิชาการ
การวิจัย
การแต่งตำรา
ไม่มีผลงานทางวิชาการ
รหัสตรวจสอบ*:
(เครื่องหมาย * หมายถึงจำเป็นตรงใส่ข้อมูล)x
อังคาร 28 มิถุนายน 2565